2021. 05. 17. Paszkál napja van

Igazgatói levél - hiányzás igazolása és kikérő

Kedves Szülők és Kollégák!

 

Egyre szaporodnak az aggódó levelek, amelyekben megosztják velem kétségeiket, félelmeiket az április 19-i nyitásról. Többen a szülői lehetőségekről, a kollégák a hiányzások kezeléséről kérdeznek. Ebben a helyzetben egyrészt a keretek adta lehetőségeink között kell mozognunk (jogszabályok, rendszerek és közösségi szempontok), miközben a lelkiismeretünk szerint, a legalaposabban megvizsgált ismereteink alapján a családtagjaink testi és lelki egészségét is óvjuk, és ugyanezt a közösséget anyagilag fenn is tartjuk. Mindnyájan alaposan belefeszülünk a helyzetbe, miközben a számolgatjuk az első, vagy második oltás és a szükséges immunválasz idejét.

Azzal, hogy az 1-4. évfolyam számára április 19-től,  az 5-11. évfolyamnak május 10-től véget ér a digitális oktatás, az iskoláknak, azaz a tanároknak és a tanulóknak a jelenléti munkarendre is vissza kell rendeződni.  A Katolikus Pedagógiai Intézet összefoglalásával igyekeztünk mi is kidolgozni az elfogadható iskolai kereteket:

 

Szakemberek álláspontja alapján ez a járvány elsősorban a felnőttekre, azon belül is az idősekre nézve veszélyes, a gyermekekre nézve nagyságrendekkel kevésbé jelent kockázatot, ők inkább hordozók lehetnek.

A pedagógusok és iskolai dolgozók oltása első körben megtörtént, ez biztosítja, hogy ők jelenléti munkarendben tudjanak dolgozni.

A szülők, nagyszülők jelentős része is megkapta már az oltás. (Itt ismét megragadom a lehetőséget, hogy kérjek mindenkit, aki még nem, kérem, regisztráljon minél előbb a vakcinainfo.gov.hu oldalon.)

A jelenlegi veszélyhelyzetben a szülő írásban,a levelem végére illesztett minta vagy az itt letölthető docx vagy pdf alapján egy aláírt kérelem

https://paduai.hu/common/documents/Egyebek/ISKOLAI_KIK%C3%89R%C5%90_PDF.pdf és https://paduai.hu/common/documents/Egyebek/ISKOLAI_KIK%C3%89R%C5%90.docx 

 alapos indoklással, olvashatóan befotózva és a titkarsag@paduai.hu címre postázva kérheti a tanuló távolmaradását, amennyiben alapos indokkal, a koronavírus fertőzés elkerülése érdekében teszi ezt - ez a távolmaradás folyamatos, nem  az az állapot, amikor pl. a számonkérés napján és annak környékén marad csak otthon a tanuló. Ez esetben a tanuló nyilván ne „járogasson” be! A szülő ez esetben elfogadja, hogy a gyermeke tananyagban történő előrehaladását ő biztosítja.

A fentieken túl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja az intézményvezető számára lehetőséget ad az alapos indokkal történő tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére.

Szükség és igény esetén egyéni vagy kiscsoportos konzultáció szervezhető a 9-12. évfolyamosok részére, főleg az érettségizők vagy a járványhelyzet szempontjából egyéni bánásmódot igénylő, tartósan beteg vagy veszélyeztetett tanulók esetében, a tanárral egyénileg egyeztetve felelet vagy beszámoló formájában, ha a szülő ezt elfogadja.

A koronavírus fertőzés elkerülése miatt távol maradó tanulók hiányzása igazolt hiányzásnak számít, de rá ugyanúgy vonatkoznak a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51.§ (7) foglaltak a kétszázötven tanítási órát, vagy az egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladó hiányzás kezelését illetően (ld. a lenti jogszabályokat). Ez esetben kérem a kedves Szülőket, hogy a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel szorosan dolgozzanak össze, nehogy veszélybe kerüljön a tanuló osztályozhatósága, nehogy osztályozóvizsgára legyen szükség.

Tanáraink a tanuló számára a hiányzás ideje alatt a megszokott módon e-mailben vagy a Teamsen keresztül juttatják el a tananyagot és a házi feladatokat.

Amennyiben van lehetősége az adott pedagógusnak a napi tanórák online közvetítésére, megteheti, de ez nagyban függ az óra jellegétől, az ott alkalmazott munkaformától, így a tanártól nem elvárható. Ezzel az elvárással ne támasszunk túlzó és terhes igényeket a tanárokkal szemben. A jelenléti órák mellett az iskolának nem kell biztosítania a digitális oktatást, hiszen hagyományos rendre tért vissza – jogszabály alapján – április 19-től az alsós, május 10-től a felsős és középiskolai évfolyamokon.

 

Köszönöm a hősies helytállást szülőnek, tanárnak, diáknak, hogy igyekszik a lehető legjobbat kihozni ebből a helyzetből!

                                                                      

Üdvözlettel

 

Berthóty László Gergely

igazgató

 

Piliscsaba, 2021. április 14.

 

 

 

 

 

EMMI E-mail: vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

3. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. október 1.

 

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

 

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

51. § (1) *  A beteg … tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint … a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú … tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a … tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. …

(2) *  Ha … a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról … távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha

a) … a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,

b) … a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,

c) … a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,

(3) Ha … a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt … értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

(4) *  Ha … a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, … az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti

a)…

b) *  tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyermekjóléti központot, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot.

(4a) *  Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat … az iskola … bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, … a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá … a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(4b)…

(4c)…

(5) *  Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot.

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke az adott … tanítási évben összesen * 

a)…

b) *  tanköteles tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás.

(7) Ha a tanulónak … egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen * 

a) … a kétszázötven tanítási órát, …

e) alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. ….

 

A Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Házirendje

 

5.11 Hiányzás igazolása

 Minden hiányzást igazolni kell. A tanév során a szülő összesen három nap hiányzást igazolhat. A három napnál hosszabb mulasztás igazolásához orvosi igazolás szükséges. Minden hiányzást – azt is, amelyet orvos igazolt – be kell írni az ellenőrző könyv megfelelő rovatába, és a szülőnek alá kell írnia. A hiányzás igazolását a hiányzást követő egy héten belül be kell mutatni az osztályfőnöknek. A határidő elteltével a hiányzás igazolatlannak számít. Kérjük a szülőket, hogy hosszan tartó mulasztás esetén értesítsék az osztályfőnököt a hiányzás okáról. Fertőző betegség esetén külön igazolás is szükséges. A tanév során az igazgató családi okok miatt (üdülés, síelés, utazás) egyszer ad engedélyt a tanítástól való távolmaradásra. Erre a hiányzás megkezdése előtt legalább két héttel előre írásban kell a szülőnek engedélyt kérnie. Három napra az osztályfőnöktől, ennél hosszabb időre az igazgatótól.

 

 

 

 

 

 

ISKOLAI KIKÉRŐ

 

 

Páduai Szent Antal

Általános Iskola, Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola

2081, Piliscsaba

Béla király útja 72.

 

 

 

Tisztelt Igazgató Úr!

 

 

Kérem, hogy …………………………………………. nevű, ……osztályos gyermekem

 

iskolából való távolmaradását engedélyezni szíveskedjék a

 

 …………………………………………. terjedő időszakra.

 

A távolmaradás alapos indoklása:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Egyúttal tudomásul veszem, hogy az iskola házirendjének megfelelően gyermekem felkészüléséről, a tananyag pótlásáról ezen időtartam alatt én gondoskodom.

 

………………….. (hely), 2021…………………hó ………nap

 

 

………………………………… szülő aláírása

………………………………….....(szülő olvasható neve)

 

 

 

 

 

A távolmaradáshoz hozzájárulok, azt igazolt hiányzásnak tekintem. Jelen kikérőt az osztályfőnök rendelkezésére bocsátom.

 

p.h.

 

…………………………………..

intézményvezetőEseménynaptár

Legközelebbi események

Idegen nyelvi mérés - közpo... Pünkösdi zarándoklat és sze... Pünkösd
Összes esemény

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001

Banner

 

 

  Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

OM azonosító: 032450

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

Tel: 26/375-322

Email: titkarsag@paduai.hu

Adószám:18669134-2-13

Bankszámlaszám: 11101404-18669134-36000001