2019. 08. 25. Lajos, Patrícia napja van

Az iskola bemutatása

Az alábbiakban olvasható iskolánk részletes bemutatása

Piliscsaba, ahol az iskola található

Piliscsaba a Pilis-, a Budai-hegység, valamint a Gerecse találkozásánál fekszik egy hegyek ölelte medencében. Az eredeti falú négy nemzetiségű: magyarok, németek, szlovákok és cigányok lakják. A nemzetiségi önkormányzatok ma is működnek, de már csak néhány hagyományt őriznek. Piliscsaba másik részét a 19. században parcellázott Klotild-liget adja, ahol a lakósság nagy részét a Budapestről kiköltözött értelmiségi, újabban vállalkozói réteg adja. E családok között nagyon sok a vallási kötődéssel rendelkező. A rendszerváltás után megnőtt a kereslet Piliscsaba iránt, ezért több új lakóövezet, illetve lakópark is kialakult. Ezek sokszor a falu a faluban képet mutatják. Ez a társadalmilag összetette helyzet, a két életforma – hagyományos falusi gyökerű, és városi értelmiségi – nehézzé teszi Piliscsaba közösségi életét. Iskolánkba főleg Klotildliget értelmiségi családjainak gyermekei járnak, mert földrajzilag is ők laknak közelebb. Piliscsaba meghatározó rétege a keresztény nagycsaládoké. Szoros egyházi közösséget alkotnak. A katolikusok vannak a legtöbben, de jelentős a református közösség, és a az evangélikus is. Így diákok kb. 60 %-a nagycsaládból érkezik.

Az iskola története

Piliscsabán az 1930-as években telepedtek le az Angolkisasszony nővérek. Egy elemi, majd polgári iskolát hoztak létre. Az iskolaépületet 1941-ben szentelték fel. Az államosítás után alsó tagozatos, majd nyolc osztályos általános iskola működött az épületben. A Rendszerváltás után újra visszatértek a nővérek, először csak hitoktatni, majd 1995-ben visszakapták az iskolát. Az általános iskolai oktatás mellett egy nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályt is indítottak. Így kezdete meg működését 1995. szeptember 1-jén a Klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának gyakorlóiskolájaként is működött. 2014-ben bővült az oktatási profil, mert a helyi alapfokú művészetoktatás gondját is magára vállalta az iskola. 2012-ben a nővérek az iskola fenntartását átadták a Székesfehérvári Egyházmegyének, mert a rendben nagyon kevés a nővér, és nem tudták már felelősen vállalni az iskola működtetését. Ekkor az iskola neve is megváltozott: Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Mivel az egyetemen kevés a tanár szakos hallgató, ezért az iskola 2013-tól nem lát el hivatalosan gyakorlóiskolai feladatokat, de szükség esetén továbbra is fogadja a tanárjelölteket.

Az iskola jelenlegi állapota

Jelenleg az iskolában 550 diák tanul az általános iskolában és gimnáziumban, az alapfokú művészeti oktatásban 300. Az általános iskolában és gimnáziumban 50 fő tanít. Nagy részük főállásban. A felső tagozaton és gimnáziumban tanító tanárok 85 %-ának egyetemi végzettsége van, ők mindkét oktatási formában tanítanak 5-12. osztályban. A főiskolai végzettséggel rendelkező tanárok az 5-8 évfolyamokon oktatnak. Az alsó tagozaton tanítói diplomával rendelkező tanárok tanítanak. Az alapfokú művészetoktatásban a tanárok megfelelő főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával rendelkeznek, illetve két fő jelenleg végzi tanulmányait. A tantestület derékhadát a 40-55 év közöttiek teszik ki. Vannak néhányan a nyugdíj előtti korból, és vannak fiatalok is. A tantestületben nincs nagy fluktuáció, évente csak néhány kolléga távozik, érkezik. A távozás oka általában költözés, gyermekszülés. A tantestület hangulata jó. Többen a szabadidejükben is összejárnak, együtt nyaralnak, kirándulnak. Az iskola vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a közösségi összetartozás megmaradjon, továbbfejlődjön. Tíz munkaközösség működik, hét a közismereti oktatásban három a művészeti oktatásban. Az alsó tagozaton két párhuzamos osztály működik, felső tagozaton csak egy, illetve a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben is egy osztály évfolyamonként. A legtöbb osztályba a törvény által megengedett gyermeket veszünk fel. Ezt indokolt esetben fenntartói engedéllyel túl is lépjük. A túljelentkezés elsőben és a gimnáziumi osztályba is kb. másfélszeres.

Az iskola aktívan részt vesz a Székesfehérvári Egyházmegye, a helyi plébánia és Piliscsaba életében. Sok rendezvényen diákjaink adják a műsort.

Az iskola épülete

Az iskola régi szárnya 1941-ben épült. 1995-től folyamatos volt a bővítés. Ennek köszönhetően az alapterület kb. háromszorosára nőtt. Jelenleg a tornaterem építése még folyik, illetve 2014 nyarán lesz egy nagyméretű energetikai felújítás is. Az iskolához tartozik egy régi villa épület, amellyel egy fedett folyosóval össze van kötve. Ezt 2012-ig a nővérek rendháznak használták, de most az alapfokú művészetoktatás számára alakítunk ki helyet. Így a zeneórák nem az osztálytermekben lesznek délutánonként, hanem önálló helységeik lesznek.

Az iskolában szakelőadók is vannak: fizika-kémia, biológia-földrajz, ének, rajz, média, számítástechnika, fiú- és leánytechnika, nyelvi termek, fejlesztő terem. Így a szakórák nagy része a szaktermekben tartható. A felszereltségük közepesnek mondható, a zökkenőmentes tanításhoz elegendő.

Az oktatás színvonala

1995-ben az iskola indulásakor egy vidéki általános iskolaként működött iskolánk. Innét kellett felfejleszteni gimnáziumi szintre. Szerencsére az átvett tanárok között volt több olyan tanár, akik végzettségük és képességük szerint is alkalmasak voltak a feladatra. Mivel a diákok létszáma az évek során megkétszereződött, ezért a tanári létszám is bővült, és az új tanárok e követelményeknek megfelelően lettek kiválasztva. Mára hat szakvizsgázott tagja van a tantestületnek, és ketten most végzik a képzést.

Diákjaink nagyon sok versenyen vesznek részt. Ezek közük kiemelkedik, hogy az utóbbi években többen bejutottak az OKTV döntőjébe. Az érettségi átlaga évek óta 4- 4,4 között van. A diákok 70-80 %-a legalább egy nyelvvizsgával rendelkezik, és sokan tesznek emeltszintű érettségit is. Ennek köszönhetően az utóbbi három évben benne voltunk a 100 legjobb középiskolában.

A kompetencia méréseken az általános iskolai osztályunk az országos átlagnak megfelelően teljesít, míg a gimnáziumi osztályunk a gimnáziumok között is igen jó helyen. Mindez az eredmény nem kizárólag az iskola érdeme, hanem a diákok megfelelő családi kulturális hátterének köszönhető. A szülőkkel nagyon jó az iskola kapcsolata, sok rendezvényen jelen vannak, tevékenyen részt vesznek az iskola életében. Saját énekkaruk, színjátszótársulatuk van, illetve többen játszanak az iskola kamarazenekarában is.

Az oktatás jellegzetességei

Az alsó tagozaton két párhuzamos osztályba járnak a diákok. A tanítás hagyományos rendben történik. Színvonala igen magas. Negyedikben felvételizhetnek tanulóink a gimnáziumim osztályba a központi felvételi rendszeren keresztül. Akik felvételt nyertek, akik között mindig vannak mási iskolából érkezők is, azok nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésbe kerülnek, míg a többiek az általános iskolai fölső tagozatos osztályban folytatják tanulmányukat. A tanárok jelentős része mindkét oktatási formában tanít. A felső tagozatosok közül nyolcadik után néhányan átkerülhetnek a gimnáziumi osztályba, a többi más iskolákban főként gimnáziumban és szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat.

Idegen nyelvet 4. osztályban kezdünk oktatni, a diákok német és angol közül választhatnak. A második idegen nyelv kilencedik évben lép be, ekkor angol, olasz és francia közül választhatnak a diákok. A gimnazisták két évig latint is tanulnak.

Az iskola semmilyen irányban nem specializálódott, hiszen kis iskola révén minden irányultságú gyermeket oktatni kell. Mégis elmondható, hogy az iskola erőssége a matematika- és a nyelvoktatás, valamint a művészeti oktatás. Iskolánk rendezi immár több mint tíz éve a Dugonics András Matematika versenyt, amelyre a katolikus 4-8. osztályos diákjai nevezhetnek, illetve a Katolikus Iskolák Természetismeret Versenyét, amely a 6. osztályosok számára kiírt csapatverseny. Mindkét verseny népszerű a katolikus iskolák körében és komoly szakmai színvonalat képvisel. A matematikaverseny feladataiból immár a második kötet megjelenése várható, a természetismeret verseny feladataiból az első. Természetismeretet jelenleg hárman tanítanak az iskolában a Katolikus Pedagógiai és Szervezési Intézet által ajánlott kerettanterv alapján.

Alapfokú művészeti oktatás

Jelenleg az alapfokú művészeti oktatás keretében klasszikus és népi hangszereket, néptáncot és kerámiát lehet tanulni. Szorgalmazzuk a közös muzsikálást, így számos kamaracsoport, kiszenekar alakult meg az évek során. Több tanulónk ma már zenei, táncművészi illetve képzőművészeti pályán tanul tovább. Gyakoriak a tanszaki és egyéb hangversenyek. Külön érdekessége az iskolának a „csütörtöki muzsika”, amikor az egyik szünetben valamelyik tanuló, vagy kamaracsoport kb. öt perces hangversenyt ad az aulában.

Néptáncos tanulóink havonta szerveznek táncházat koraeste a kicsiknek, majd este, akár hajnalig is a nagyoknak. Erre volt diákok, szülők is szívesen eljárnak. A zenéről a legtöbbször a diákok maguk gondoskodnak, de már több neves prímást és zenekart is vendégül láttunk.

Az iskolában több kórus is működik. Repertoárjuk nagyon széles egyházi műveket és világiakat egyaránt énekelnek. Több nagylélegzetű művet is előadtak, ezek közül a legemlékezetesebb Pergolesi: Stabat Mater című műve volt az iskola vonószenekarának kíséretében. Ezt a művet többek között a Tihanyi Apátságban és a székesfehérvári Székesegyházban is megszólaltatták.

A néptáncosok a különböző tájegységek táncai mellet tematikus összeállításokat is tanulnak. Ilyen volt például a hősi halottainkról szóló 25 perces műsoruk. A legnagyobb produkciójuk viszont a Szörényi-Bródy féle Kőműves Kelemen előadása volt.

Az iskola külföldi kapcsolatai

Az iskola különös hangsúlyt fektet a magyarságra való nevelésre. Ennek érdekében testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn egy komáromi (Szlovákia), egy aklihegyi (Ukrajna), egy etédi (Románia), egy bácskertesi (Szerbia) és egy laskói (Horvátország) magyar iskolával. Mindegyik iskola diákjai közösen találkoznak évente egyszer valamelyik iskolában, amelyik az azévi vendéglátó iskola.

Tív éve van kapcsolatunk Zwickauban a Peter Brauer Gymnasiummal. Évente kb. tíz 8. osztályos diák vesz részt a cserprogramban. Nyolc éve van kapcsoltunk Altöttingben a Maria Ward Gymnasummal. Kétévente kb. 20 fő 10-11-es diák utazhat ki, illetve fogad vendéget.

A páduai Liceo San Barbarigoval egy éve vettük fel a kapcsolatot. Az első diákcsere nagyon jó tapasztalatokkal megtörtént. Franciaországban jelenleg keresünk társiskolát. Angol cserekapcsolatunk nincs, de egy lelkes angol diáklány már évek óta tart egy egyhetes nyári tábort Magyarországon diákjainknak.

Keresés

Kapcsolat

Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

2081 Piliscsaba Béla király útja 72.

OM azonosító: 032450

tel: 26/375-322

szentantaliskola2081@gmail.com

Naptár

Gyorsmenü

Dokumentumtár
Szülőknek
Diákoknak

Banner

 Iskolánk támogatója:

 

  Kapcsolat

Cím: 2081 Piliscsaba Béla király útja 72.
Telefon: 26/375-322
E-mail: szentantaliskola2081@gmail.com